Wieloródka Odporna na gruźlicę i kulturę konwersji z Bedaquiline AD 7

Ponadto odnotowano więcej konwersji kulturowych w grupie bedakwiliny niż w grupie placebo wśród pacjentów z izolatami, które były podatne na pirazynamid (odpowiednio 13 z 18 pacjentów [72%] i 14 z 26 pacjentów [54%]), a wśród nich z izolatami, które były oporne na pirazynamid (odpowiednio 23 z 38 pacjentów [61%] i 11 z 33 pacjentów [33%]). Na podstawie definicji leczyjącej według WHO, 15 w zmodyfikowanej populacji, która miała zamiar leczyć po 120 tygodniach, wyleczono więcej pacjentów z grupy bedakiliny niż w grupie placebo (38 z 66 pacjentów [58%] i 21 z 66 pacjenci [32%] odpowiednio, P = 0,003) (ryc. 4).
Odporność na leki
Nowa oporność na co najmniej jeden lek przeciwprątkowy opracowana w izolatach od 2 pacjentów z grupy bedakininy i 16 pacjentów z grupy placebo; z 2 pacjentów z grupy bedakiliny (50%) i 9 z 16 pacjentów z grupy placebo (56%) nie otrzymało odpowiedzi na leczenie. Spośród tych ostatnich 6 stwierdzono, że 6 z 9 pacjentów (67%) w grupie placebo miało izolaty oporne na iniekcyjne leki drugiego rzutu lub fluorochinolony (pre-ekstensywna lekooporność, obserwowana u 5 pacjentów) lub na oba wstrzykiwalne leki drugiego rzutu i fluorochinolony (rozległa oporność na lek, obserwowana u pacjenta); pacjent z grupy bedakininy nie miał ani rozległej, ani rozległej oporności na leki. Chociaż liczba sparowanych izolatów (10) jest ograniczona, izolat od pacjenta z grupy bedakwilinowej, który miał wyjściowo lekooporną oporność na początku badania, zwiększył się 4-krotnie w stężeniu MIC bedakiliny pod koniec badania, ponieważ w porównaniu z linią podstawową. Nie zaobserwowano mutacji w operonie syntazy ATP.
Bezpieczeństwo
W ciągu 120 tygodni w populacji, która miała zamiar leczyć, występowały podobne odsetki zdarzeń niepożądanych, zdarzenia niepożądane związane z leczeniem oraz działania niepożądane prowadzące do przerwania badania w dwóch grupach badawczych (Tabela 2). Najczęstszymi działaniami niepożądanymi były nudności, bóle stawów i wymioty. Nasilenie większości zdarzeń niepożądanych to stopień lub 2,14
Ogółem zmarło 10 z 79 pacjentów (13%) w grupie z leukawiliną i 2 z 81 pacjentów (2%) w grupie placebo (p = 0,02). (Szczegółowe opisy przypadków wszystkich zgonów przedstawiono w Tabeli S5 Dodatku Uzupełniającego.) W grupie przyjmującej bedakilinę zgony wystąpiły podczas leczenia lekiem u pacjenta i po 24 tygodniu badania u 9 pacjentów (mediana czasu po przyjęciu ostatniej dawki badanego leku, 49,1 tygodni, zakres od 12,3 do 130,1), przy czym z tych zgonów wystąpiła po 120 tygodniu badania. U 6 pacjentów zgony przypisano gruźlicy (u 5 pacjentów w grupie z leukawiliną i w grupie otrzymującej placebo)
[przypisy: aparat ilizarowa, jacek silski wikipedia, milion sposobów jak zginąć na zachodzie filmweb ]

Powiązane tematy z artykułem: aparat ilizarowa jacek silski wikipedia milion sposobów jak zginąć na zachodzie filmweb