Spironolakton na niewydolność serca z zachowaną frakcją wyrzutową AD 6

Efekty badanego leku różniły się istotnie tylko w zależności od warstwy losowej (P = 0,01 dla interakcji). W okresie hospitalizacji spironolakton nie wywierał wpływu na wynik złożony (współczynnik ryzyka, 1,01, 95% CI, 0,84 do 1,21, P = 0,92), podczas gdy w warstwie BNP spironolakton wykazał korzyści (współczynnik ryzyka 0,65). 95% CI, 0,49 do 0,87, P = 0,003) (patrz tabela S5A w dodatkowym dodatku dla pierwotnego wyniku i jego składników zgodnie z warstwą losową). W porównaniu do pacjentów w warstwie hospitalizacyjnej pacjenci w warstwie BNP byli starsi; rzadziej byli obecnymi palaczami; miały wyższy wyjściowy poziom kreatyniny, niższe poziomy potasu i niższe oszacowane GFR; i rzadziej byli zapisani na miejsca w Rosji lub Gruzji (tabela S5B w dodatkowym dodatku). Analiza post hoc wykazała znaczące regionalne różnice w częstości zdarzeń (Tabela W obu Amerykach (Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Brazylii i Argentynie) główny wynik wystąpił u 242 pacjentów z grupy spironolaktonowej (27,3%) i 280 pacjentów z grupy placebo (31,8%). W Rosji i Gruzji pierwszorzędowy wynik wystąpił u 78 pacjentów z grupy spironolaktonowej (9,3%) i 71 pacjentów z grupy placebo (8,4%). Jednak wcześniej określony test interakcji między regionem a grupą badaną nie był znaczący (P = 0,12) (ryc. S3 w Dodatku uzupełniającym).
Drugorzędne wyniki
Rysunek 3. Rysunek 3. Wykres czasu Kaplan-Meier z dowolnej przyczyny. Wstawka pokazuje te same dane na rozwiniętej osi y.
Nie stwierdzono istotnych różnic pomiędzy grupami w czasie do śmierci z jakiejkolwiek przyczyny lub pierwszej hospitalizacji z jakiejkolwiek przyczyny (Tabela 2 i Figura 3 oraz Fig. Przyczyny śmierci były na ogół podobne między obiema grupami (Tabela Częstość hospitalizacji z jakiegokolwiek powodu (w tym nawracająca hospitalizacja) nie różniła się istotnie w zależności od grupy badanej (36,8 hospitalizacji na 100 osobolat w grupie spironolaktonowej i 36,3 na 100 osobolat w grupie placebo, P = 0,71). Nie było znaczących różnic w odsetku zawału mięśnia sercowego lub udaru mózgu między grupami (tabela 2).
Zdarzenia niepożądane
Wystąpiły 2395 ciężkich działań niepożądanych w grupie spironolaktonu i 2387 w grupie placebo (41,6 na 100 osobolat i 41,8 na 100 osobo-lat, odpowiednio). Spironolakton miał wyższą częstość hiperkaliemii (18,7%, w porównaniu z 9,1% w grupie placebo) i mniejszą hipokaliemię (16,2% w porównaniu do 22,9%). Spironolakton miał większe szanse na podwojenie poziomu kreatyniny w surowicy do wartości przekraczającej górną granicę prawidłowego zakresu (10,2% vs.
[podobne: duspatalin retard opinie, pleocytoza, urydynox ulotka ]

Powiązane tematy z artykułem: duspatalin retard opinie pleocytoza urydynox ulotka