Spironolakton na niewydolność serca z zachowaną frakcją wyrzutową AD 5

Średnia dawka po 8 miesiącach wynosiła 25,0 mg na dobę w grupie spironolakton i 27,7 mg na dobę w grupie placebo. W grupie spironolaktonowej było 590 osób (34,3%) i 541 osób w grupie placebo (31,4%), którzy na stałe zaprzestali przyjmowania badanego leku, a jednocześnie kontynuowali jego obserwację. Tabele S3A i S3B w dodatkowym dodatku pokazują czas i przyczyny wcześniejszego przerwania badania leku. Najważniejsze wyniki i zdarzenia składowe
Tabela 2. Tabela 2. Częstość występowania pierwotnego wyniku kompozytowego, jego składowe i dodatkowe drugorzędne wyniki. Rysunek 1. Rycina 1. Wykres czasowy Kaplana-Meiera do pierwszego potwierdzonego zdarzenia pierwotnego. Pierwszorzędnym rezultatem był śmierć z przyczyn sercowo-naczyniowych, przerwanie zatrzymania krążenia lub hospitalizacja z powodu niewydolności serca. Wstawka pokazuje te same dane na rozszerzonej osi y.
Łącznie 671 uczestników miało co najmniej jedno potwierdzone zdarzenie pierwotne: 320 w grupie spironolaktonowej (18,6%) i 351 w grupie placebo (20,4%). Liczby te odpowiadają częstości występowania 5,9 zdarzeń na 100 osobolat i 6,6 zdarzeń na 100 osobo-lat, odpowiednio (P = 0,14 w teście log-rank). Nieskorygowany współczynnik ryzyka wynosił 0,89 (95% przedział ufności [CI], 0,77 do 1,04) (tabela 2 i wykres 1). Częstości występowania i dostosowane modele przedstawiono w tabeli S4 w dodatkowym dodatku.
Rycina 2. Rycina 2. Wykresy Kaplan-Meier dwóch składników pierwotnego wyniku.Panel A pokazuje czas potwierdzenia zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych, a panel B czas pierwszej potwierdzonej hospitalizacji z powodu niewydolności serca. Wstawki pokazują te same dane na rozszerzonej osi y.
Zgony z przyczyn sercowo-naczyniowych wystąpiły u 160 pacjentów z grupy spironolaktonowej (9,3%) i 176 pacjentów z grupy placebo (10,2%), przy współczynniku ryzyka wynoszącym 0,90 (95% CI, 0,73 do 1,12, P = 0,35 przy logowaniu test rangowy) (rysunek 2A). Przerwane zatrzymanie krążenia wystąpiło u 3 pacjentów w grupie spironolaktonowej (0,2%) i 5 pacjentów w grupie placebo (0,3%) (P = 0,48 w teście log-rank). Hospitalizacja z powodu niewydolności serca wystąpiła u 206 pacjentów w grupie spironolaktonowej (12,0%) i 245 pacjentów w grupie placebo (14,2%), przy współczynniku ryzyka 0,83 (95% CI, 0,69 do 0,99, P = 0,04 przy logowaniu test rangowy) (rysunek 2B). Około dwie trzecie pierwszych zdarzeń dotyczących pierwotnego wyniku stanowiły hospitalizacje z powodu niewydolności serca. W analizie całkowitych hospitalizacji (w tym powtórnych hospitalizacji) z powodu niewydolności serca w całym okresie badania, częstość występowania była niższa w grupie spironolaktonu niż w grupie placebo (394 w porównaniu do 475 hospitalizacji, 6,8 vs. 8,3 na 100 osobolat; P = 0,03).
Wyniki analiz pierwotnego wyniku w 22 wcześniej zdefiniowanych podgrupach pokazano na ryc
[więcej w: instagram honkabiedronka, pleocytoza, jacek silski wikipedia ]

Powiązane tematy z artykułem: instagram honkabiedronka jacek silski wikipedia pleocytoza