Pasyreotyd na pooperacyjną przetokę trzustkową AD 2

Prospektywne badania oceniające technikę operacyjną pozwoliły zidentyfikować wiele podejść związanych z dopuszczalnym odsetkiem pooperacyjnej przetoki trzustkowej. Jednakże nie wykazano, że pojedyncze podejście jest lepsze od instytucji.5-9 Ponieważ wydzielanie wewnątrzwydzielnicze trzustki jest proponowanym mechanizmem, w którym następuje pooperacyjna przetoka trzustkowa, zahamowanie tego wydzielania za pomocą analogu oktreotydu somatostatyny oceniano w wielu próbach. 10 Wyniki tych badań były mieszane. Badania europejskie wykazały zmniejszoną częstość występowania pooperacyjnej przetoki trzustkowej wśród pacjentów, którzy otrzymywali okołooperacyjny oktreotyd, ale w Stanach Zjednoczonych taki spadek nie został wykazany, a rutynowe stosowanie oktreotydu zostało w znacznym stopniu porzucone. Pasyreotyd jest analogiem somatostatyny, który ma dłuższy okres półtrwania niż oktreotyd i szerszy profil wiązania.14 Dane z badań in vitro wykazały, że pasyreotyd może zmniejszać uwalnianie trypsyny, a dane z modeli zwierzęcych in vivo wykazały zmniejszone wydzielanie zewnątrzwydzielnicze i jelitowa aktywność proteolityczna w powiązaniu z jej stosowaniem.15,16 Z powodu tych właściwości i przypuszczalnych mechanizmów leżących u podstaw rozwoju pooperacyjnych przetok trzustkowych, przeprowadziliśmy randomizowaną próbę pasyreotydu w celu zapobiegania pooperacyjnej przetoczeniu trzustki.
Metody
Pacjenci
Do badania zakwalifikowano pacjentów dorosłych (.18 lat), u których planowano poddać się trzustki lub trzustkowej pankreatektomii z lub bez splenektomii. Kluczowymi kryteriami wykluczenia były przedoperacyjne stężenie glukozy w surowicy większe niż 250 mg na decylitr (14 mmol na litr), międzynarodowy współczynnik znormalizowany większy niż 1,5 oraz historia klinicznie znaczącej choroby serca, w tym skorygowany odstęp QT (QTc) dłuższy niż 450 msec. Dodatkowy elektrokardiogram (EKG) uzyskano w dobie po operacji (na wniosek sponsora, Novartis), a pacjentów z odstępem QTc dłuższym niż 480 ms uznano za niekwalifikujących się i wycofano z badania w tym czasie. Pacjenci zostali również wycofani, jeśli nie zostali poddani resekcji.
Przestudiuj badanie
Badanie zostało zatwierdzone przez instytucyjną komisję odwoławczą w Memorial Sloan-Kettering Cancer Center (MSKCC). Niezależna rada monitorująca dane i bezpieczeństwo zapewniała nadzór regulacyjny poprzez coroczne przeglądanie ukrytych danych pacjenta. Rada monitorująca dane i bezpieczeństwo przeprowadziła również wstępną analizę okresową po włączeniu 150 pacjentów, którzy zostali zakwalifikowani jako kwalifikujący się do badania.
Badanie zostało zaprojektowane i zainicjowane przez naukowców akademickich i było finansowane przez Novartis Pharmaceuticals
[więcej w: psychiatra poznań, ramicor, penigra cena ]

Powiązane tematy z artykułem: penigra cena ramicor