Zaniedbany wymiar globalnego bezpieczeństwa – ramy przeciwdziałania kryzysom chorób zakaźnych ad 6

Wiodąca gotowość i reagowanie na wypadek pandemii muszą stanowić główny priorytet dla WHO, w związku z czym potrzebne są odpowiednie i zaangażowane fundusze. Szybkie powiadomienia i szybkie rozpowszechnianie odpowiednich danych są niezbędne do skutecznego reagowania na wybuch choroby. Jednak zbyt często alarmy są opóźnione lub dane są tłumione przez urzędników obawiających się konsekwencji ekonomicznych i politycznych. Aby znormalizować ostrzeżenia o chorobach zakaźnych, Światowa Organizacja Zdrowia powinna przesyłać codzienne aktualizacje państw członkowskich zawierające informacje o epidemiach, które mogą stać się PHEIC i powinny publikować cotygodniowe podsumowania online. Aby dalej zachęcać do korzystania z wczesnych wpisów, WHO powinna wzmocnić protokoły dotyczące publicznego rozliczania rządów za opóźnienia oraz nałożenie nadmiernych ograniczeń w handlu i podróżowaniu. Continue reading „Zaniedbany wymiar globalnego bezpieczeństwa – ramy przeciwdziałania kryzysom chorób zakaźnych ad 6”

Zaniedbany wymiar globalnego bezpieczeństwa – ramy przeciwdziałania kryzysom chorób zakaźnych ad 5

Tam, gdzie samorządy lokalne nie mogą lub nie będą dostarczać tego, co jest wymagane, WHO i Bank Światowy, współpracując z resztą systemu ONZ, muszą opracować strategie mające na celu utrzymanie co najmniej minimalnego potencjału zdrowia publicznego, ponieważ epidemie najprawdopodobniej wystąpią i zyskają rozpęd w takich sytuacjach. Po piąte, należy wprowadzić odpowiednie zachęty. Na przykład Komisja zaleca, aby Międzynarodowy Fundusz Walutowy uwzględniał gotowość na wypadek pandemii w swoich ocenach wyników gospodarczych i polityki danego kraju. Taka ocena pozwoli rynkom finansowym lepiej uwzględnić takie ryzyko, co z kolei zwiększy zachęty do ich łagodzenia.
Na koniec należy nadać priorytet zaangażowaniu społeczności. Continue reading „Zaniedbany wymiar globalnego bezpieczeństwa – ramy przeciwdziałania kryzysom chorób zakaźnych ad 5”

Zaniedbany wymiar globalnego bezpieczeństwa – ramy przeciwdziałania kryzysom chorób zakaźnych czesc 4

Jeśli przeinwestujemy, przeznaczymy więcej na wzmocnienie naszej obrony przed epidemiami chorób zakaźnych, niż jest to absolutnie konieczne. Jednak trudno to uznać za zmarnowane pieniądze, ponieważ te inwestycje pomogą nam osiągnąć inne kluczowe cele zdrowotne. Na przykład wzmocnienie krajowych systemów zdrowia publicznego i opieki podstawowej pomoże nam skuteczniej radzić sobie z endemicznymi chorobami, takimi jak gruźlica i malaria, oraz szybciej wykrywać patogeny odporne na środki przeciwdrobnoustrojowe. Z drugiej strony, jeśli nie zainwestujemy, otwieramy drzwi do potencjalnej katastrofy. Wzmocnienie zdrowia publicznego
Krajowe możliwości zdrowia publicznego są integralną częścią skutecznego systemu opieki zdrowotnej i pierwszej linii obrony przed epidemiami chorób zakaźnych. Continue reading „Zaniedbany wymiar globalnego bezpieczeństwa – ramy przeciwdziałania kryzysom chorób zakaźnych czesc 4”

Zaniedbany wymiar globalnego bezpieczeństwa – ramy przeciwdziałania kryzysom chorób zakaźnych cd

Określone jako zagrożenie dla wzrostu gospodarczego i stabilności, niebezpieczeństwo jest równie poważne. Zarówno wewnętrzna dynamika wybuchów epidemii chorób zakaźnych, jak i reakcje behawioralne i polityczne mogą mieć olbrzymi wpływ na gospodarkę. Chociaż nie możemy z całą pewnością stwierdzić prawdopodobieństwa przyszłych epidemii, nie mówiąc już o pandemii, ani precyzyjnie oszacować ich prawdopodobnego wpływu, argumenty przemawiające za większą inwestycją są przekonujące. Tempo pojawiania się nowych chorób zakaźnych wydaje się wzrastać. W wyniku zwiększonej populacji, aw konsekwencji większej interakcji między ludźmi a dzikimi zwierzętami i zwiększonej produkcji zwierzęcej, istnieje większe prawdopodobieństwo przenoszenia zoonotycznego. Continue reading „Zaniedbany wymiar globalnego bezpieczeństwa – ramy przeciwdziałania kryzysom chorób zakaźnych cd”

Proaktywna reakcja na nadużywanie opioidów na receptę czesc 4

Podejście niefarmakologiczne do leczenia bólu jest również pilnym priorytetem. FDA zatwierdziła leki nieopioidowe do leczenia różnych zespołów bólu przewlekłego, w tym gabapentyny (Neurontin), pregabaliny (Lyrica), milnacipranu (Savella), duloksetyny (Cymbalta) i innych, a wiele obiecujących programów rozwojowych jest w przygotowaniu . Ale potrzebujemy więcej. FDA wykorzysta wszystkie dostępne narzędzia, aby jak najszybciej przesunąć te alternatywy, pamiętając, że wszystkie leki mają ryzyko. Na przykład, chociaż niesteroidowe leki przeciwzapalne nie niosą ryzyka uzależnienia, teraz wiemy, że niosą ze sobą zwiększone ryzyko zawału mięśnia sercowego, udaru i poważnego krwawienia z przewodu pokarmowego. Continue reading „Proaktywna reakcja na nadużywanie opioidów na receptę czesc 4”

Proaktywna reakcja na nadużywanie opioidów na receptę cd

W tych dobrowolnych programach edukacyjnych wzięło udział ponad 38 000 lekarzy przepisujących lek, a ocena tych wyników jest w toku i na wiosnę zostanie rozpatrzona przez komitet doradczy. Mimo że to dobrowolne szkolenie pozostaje ważnym środkiem zdrowia publicznego, FDA nadal wspiera obowiązkową edukację dla lekarzy przepisujących lek, zgodnie z zaleceniem zawartym w planie zapobiegania uzależnieniu od narkotyków w 2011 r. 5 i ponownie podkreślono w Narodowej Strategii Kontroli Narkotyków w 2014 r.6 Wraz z innymi agencjami federalnymi i społeczności klinicznej, powinniśmy starać się przezwyciężyć przeszkody we wprowadzaniu tego środka. Wraz z poprawą edukacji osób zapisujących się na lek, ocenimy, czy należy wprowadzić szersze środki w zakresie etykietowania i oceny po wprowadzeniu leku do obrotu dla całej klasy opioidów.
Odstraszanie nadużycia i łagodzenie szkód od przedawkowania
Oprócz podejścia REMS do kwestii bezpieczeństwa, FDA zdecydowanie poparło opracowanie i ocenę odstraszających odstraszających formuł opioidów, z których 7 zostało już zatwierdzonych przez agencję. Continue reading „Proaktywna reakcja na nadużywanie opioidów na receptę cd”

Proaktywna reakcja na nadużywanie opioidów na receptę ad

Liczba rocznych recept opioidowych napisanych w Stanach Zjednoczonych jest obecnie mniej więcej równa liczbie osób dorosłych w populacji2; biorąc pod uwagę te liczby, zwykłe wzmocnienie działań związanych z opioidami, które są w ramach tradycyjnego zakresu regulacji FDA, nie wystarczy, aby powstrzymać falę. Zamiast tego musimy ściślej współpracować z kluczowymi agencjami federalnymi (w tym wieloma w ramach HSH), społecznościami klinicznymi i wydawców leków oraz innymi zainteresowanymi stronami, aby zapewnić, że wszystkie dostępne skuteczne narzędzia zostaną wykorzystane w tej epidemii oraz że baza dowodów na właściwe zarządzanie bólem a odpowiednie użycie opioidów jest zoptymalizowane i przełożone na praktykę. Równoważenie ryzyka indywidualnego i społecznego
Zaczniemy od rozpoczęcia szeroko zakrojonej ponownej analizy naszego podejścia, biorąc pod uwagę, jak najlepiej zastosować istniejące strategie polityczne w odniesieniu do tego problemu, jakie polityki należy poprawić i zaktualizować oraz czy należy opracować nowe polityki. Uwzględnienie szeregu ryzyk, jakie produkty regulowane przez FDA stanowią dla ich zamierzonych konsumentów i dla innych, jest ważne dla naszej misji zdrowia publicznego. W wielu przypadkach opioidy mogą wyrządzić szkodę wykraczającą poza ryzyko dla osoby przepisanej na lek, a niewłaściwe przepisanie powoduje zarówno bezpośrednie, jak i pośrednie szkody, które są trudne do śledzenia i mierzenia, ale należy je rozważyć. Continue reading „Proaktywna reakcja na nadużywanie opioidów na receptę ad”

Proaktywna reakcja na nadużywanie opioidów na receptę

W Agencji ds. Żywności i Leków (FDA) nadal jesteśmy głęboko zaniepokojeni rosnącą epidemią nadużywania opioidów, uzależnień i przedawkowania – epidemia bezpośrednio związana z coraz powszechniejszym niewłaściwym stosowaniem potężnych leków przeciwbólowych opartych na opioidach. Ponieważ agencja federalna ma za zadanie zapewnienie, że leki stosowane przez amerykańską opinię publiczną są zarówno skuteczne, jak i bezpieczne, zobowiązujemy się współpracować z innymi agencjami rządowymi, dostawcami usług zdrowotnych, przemysłem produktów medycznych oraz, co najważniejsze, pacjentami i ich rodzinami aktywnie radzić sobie z tym rozwijającym się kryzysem zdrowia publicznego, który już głęboko dotknął osoby, rodziny i społeczności w całym naszym kraju. Zrobimy to, jednocześnie zapewniając odpowiedni dostęp do niezwykle istotnych leków przeciwbólowych dla pacjentów, którzy ich potrzebują (Tabela 1). tło
W ciągu tego roku około 100 milionów ludzi w Stanach Zjednoczonych cierpi z powodu bólu. Continue reading „Proaktywna reakcja na nadużywanie opioidów na receptę”

Zaniedbany wymiar globalnego bezpieczeństwa – ramy przeciwdziałania kryzysom chorób zakaźnych ad 8

Nie lekceważymy wyzwań związanych z osiągnięciem tego celu, ponieważ wymaga to przywództwa na wielu poziomach i zrównoważonego finansowania. Jednak musi to być najważniejszy priorytet. Nie lekceważymy również wyzwań związanych z mobilizacją dodatkowych funduszy na badania i rozwój lub osiągnięciem większej harmonizacji i wydajności w procesach rozwoju i zatwierdzania. Ostatecznie jednak polegamy na nauce, aby umożliwić nam przeciwdziałanie potencjalnym pandemiom. Musimy więc znaleźć pieniądze i sprawić, aby nasze procesy były mniej skomplikowane i kłopotliwe. Continue reading „Zaniedbany wymiar globalnego bezpieczeństwa – ramy przeciwdziałania kryzysom chorób zakaźnych ad 8”

Aktualizacja w procesie rejestracji próbnej 11 lat po ustanowieniu zasad ICMJE czesc 4

Jeden artykuł36 zawierał dane zbiorcze z dwóch badań zarejestrowanych z różnymi pierwotnymi miarami wyniku; zarejestrowana podstawowa miara wyniku w jednym zapisie z badania (numer ClinicalTrials.gov, NCT01605136) była zgodna z podstawową miarą wyniku podaną w artykule, natomiast zarejestrowana pierwotna miara wyniku w innym zapisie badania (NCT00979745) została zgłoszona jako artykuł. Drugi przypadek dotyczył rozbieżności między artykułem 37 a wpisem do rejestru (NCT01680744) w odniesieniu do opisanej pierwotnej miary wyników i populacji populacyjnej (tj. Z wynikiem odnoszącym się do biorców przeszczepu nerki w artykule w porównaniu z dawcami nerki we wpisie do rejestru ). Opisy pozostałych 99 podstawowych miar wynikowych wydawały się być spójne w różnych źródłach, chociaż różnice w poziomie szczegółowości podanym dla definicji, kryteriów lub obydwu spraw utrudniały w niektórych przypadkach potwierdzenie, czy środki były rzeczywiście identyczne. Na przykład znaczenie przeżycia wolnego od progresji jest krytycznie zależne od kryteriów stosowanych do określenia postępu . Continue reading „Aktualizacja w procesie rejestracji próbnej 11 lat po ustanowieniu zasad ICMJE czesc 4”